การนิเทศและติดตามผลการดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การสอนภาษาไทยชั้น ป.1 และการดำเนินงาน 4 จุดเน้น โดย ศน.ประไพ ฉายอรุณและ ศน.อรวรรณ พิมพ์พระธรรม