การเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วัน จันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ไปเป็นประธานในการเข้าร่วมการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอคลองหาด อำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอวังสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา