ยินดีตอนรับ ผอ.พล มิ่งขวัญ สู่โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6

วันที่  21  พฤษภาคม  2561

ทางโรงเรียนมีความยินดี

ขอต้อนรับผอ.พล  มิ่งขวัญ

ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6

ติดต่อเรา