ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561ณ หอประชุม

นายเจียม  ศุภพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา ระเบียบของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบและมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี

รวมทั้งจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภายในชั้นเรียน ( Classroom  meeting )

 

ติดต่อเรา