การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แจ้งกำหนดการรายงานข้อมูลการเงิน ด้านการศึกษาของสถานศึกษา ขณะนี้ได้เปิดระบบให้สถานศึกษารายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ในช่วง 6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2561) ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th เลือกระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยปิดระบบในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561  เวลา 24.00 น.

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 จึงให้โรงเรียนในสังกัดตรวจสอบการรายงานข้อมูลด้านการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษาในช่วง 6 เดือนเเรกของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์

ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ

 

ติดต่อ สพป.สก.1