การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จุดเน้นทักษะการอ่านครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จุดเน้นทักษะการอ่านครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา