แจ้งข้าราชการที่จะเกษีียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

แจ้งข้าราชการที่จะเกษีียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561   มาจัดทำเอกสารขอรับเงินบำเหน็จ  บำนาญ ในวันที่  5   มิถุนายน  2561  เวลา  09.00  น.  ณ  หอประชุมรวมใจภักดิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1   เอกสารที่ต้องเตรียม   1. สำเนาบัตรประชาชน   2. สำเนาทะเบียนบ้าน  3. หน้าบัญชีธนาคาร   (กรณีที่เป็น  กบข.  จำนวน  4   ชุด   กรณีที่ไม่เป็น  กบข.  จำนวน  2  ชุด)   4. เอกสารลดหย่อนภาษี  จำนวน  1   ชุด

 

ติดต่อ สพป.สก.1