การรายงานข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์

การรายงานข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์

        แจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายงานข้อมูลได้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างค่ะ

 ที่ลิงคฺ์https://goo.gl/UMn5ZZ

ติดต่อเรา