การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ Tele Conference

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ Tele Conference  ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้เเจง แนวทางการดำเนินการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561ให้เเก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ ดังกล่าวรับชมการถ่ายทอด Tele conferrence ในครั้งนี้

    ในการนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อเเนวทางการดำเนินการรายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษา ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงให้โรงเรียนเเจ้งบุคลากร ซึ่งมีหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบโครงการดังกล่าวเข้าร่วมรับฟังการชี้เเจงการรายงานข้อมูลด้านการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Tele conference 

IMG IMG_0002 IMG_0001

ติดต่อเรา