ปฐมนิเทศผู้ปกครองและวันเปิดเรียนปีการศึกษา 2561

วันที่  15  พฤษภาคม  2561

ทางโรงเรียนจัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง 

เพื่อชี้แนะและทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน

และเปิดเรียนปีการศึกษา 2561

Message us