แจ้งเงินอุดหนุน

สพป.สระแก้ว เขต1 ได้โอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1 /2561 (70%) เข้าบัญชีโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว โดย

-ธนาคารกรุงไทย เข้าวันที่ 17 พ.ค. 2561 

-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และ ธนาคารธนชาต เข้าวันที่   18 พ.ค. 2561

 ให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินโดยระบุ รับเงินจาก สพป.สระแก้ว เขต1 

รายละเอียดดังเเน 6 แผ่น 

ติดต่อเรา