โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประเทศไทย ปีการศึกษา 2561

แจ้งให้ทราบ

เรื่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 ที่ ศธ.04153/21250

1.ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมวันที่ 27 พ.ค.2561 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

2. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนละ1 คน เข้าร่วมประชุมวันที่ 28 พ.ค.2561 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

สามารถส่งตัวแทนเข้าอบรมได้ทั้ง 2 วัน 

               ศน.รองรัตน์ ศิริ

               091-7311441

ติดต่อเรา