แจ้งการอนุมัติเงินประจำงวด ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 2

แจ้งการอนุมัติเงินประจำงวด ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 2  ระยะเวลา  6  เดือน  (เม.ย.-ก.ย.61)  5