ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1  ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในรูปแบบ WBI (Web-based Instruction) จัดส่งสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อรับการพิจาณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ  โครงการสื่อที่ผ่านได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับงบประมาณ เรื่องละ 16,000 บาท  เพื่อเป็นต่าใช้จ่ายในการผลิตและพัฒนาต่อไป   โรงเรีียนหรือครูที่สนใจกิจกรรมนี้  ให้ดำเนินการรวบรวมผลงาน/โครงการ ข้อที่ 1 – 4 จัดส่งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561  โดยมีรายละเอียดที่ต้องรวบรวมจัดส่งประกอบด้วย 

  1. รายละเอียดโครงการ  จำนวน 1 ชุด
  2. โครงสร้างเนื้อหาโดยสังเขป จำนวน 1 ชุด
  3. ไฟล์ตัวอย่าง Layout ที่แสดงโครงกสร้างของเนื้อหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์  อย่างน้อย 5 page 
  4. ไฟล์ตามข้อ 1 -3 บันทึกข้อมูลในแผ่นซีดีรอม จำนวน 1 ชุด 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ติดต่อเรา