ประกาศหลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ (ฉบับใหม่)

      แจ้งโรงเรียนที่ส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561    เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในส่วนของรายละเอียดคะแนนการเดินสวนสนาม   และขอยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การให้คะแนนฯ ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และได้จัดส่งประกาศหลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ (ฉบับใหม่) ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ทั้งนี้ ขอให้ฝึกซ้อมกองลูกเสือ เนตรนารี  ตามประกาศฉบับใหม่  สำหรับกำหนดการจัดประกวด ระดับอำเภอ/เขตพื้นที่การศึกษา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เอกสารแนบท้าย >>> หนังสือแจ้งโรงเรียน / หนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ประกาศ (ฉบับใหม่)

ติดต่อ สพป.สก.1