แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายเรือง จันทพันธ์ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1


ติดต่อเรา