การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ รอบ 9 เดือน ปี พ.ศ.2561

ด้วย สพฐ.ได้เปิดเวปไซต์ www.vitheebuddha.com/main.php ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง เข้าไปประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 15 มิถุนายน 2561  สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ทำหนังสือราชการแจ้งทุกโรงเรียนแล้ว    ข้อควรปฏิบัติ

1.สำรวจข้อมูลโรงเรียน ถ้ามีครูย้ายหรือเปลี่ยนคนรับผิดชอง หรือข้อมูลอื่นใดที่ไม่ทันสมัย ให้แก้ไขเป็นปัจจุบัน

2.โรงเรียนต้องกรอกทั้ง 5 ด้านได้แก่ 1.ด้านกายภาพ 2.ด้านกิจกรรมวันพระ  3.ด้านการเรียนการสอน 4.พฤติกรรมครู ผู้บริหารและนักเรียน 5.การส่งเสริมวิถีพุทธ  ทุกตัวชี้วัด (หมายเหตุ ด้านกายภาพไม่ควรมีระดับคุณภาพการปฏิบัติ 0 )

3.เพื่อสำนักงานเขตจะได้รับรองการประเมิน หลังวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ทั้ง 145 โรง และส่งรายงาน สพฐ.ตามกำหนด

4.หากจำรหัสผ่านไม่ได้ สอบถามที่ ศน.วีรศักดิ์  มลิจาร  081 864 7350 

5.ทุกรอบ โรงเรียนทำดีแล้ว  ในรอบนี้ตัวชี้วัดไม่ควรต่ำกว่าที่เคยประเมินครับ

 

ติดต่อเรา