การจัดส่งผลงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อาเซียน

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งการประกวดผลงานด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เพื่อรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณในวันอาเซียน ปี 2557 นั้น

ให้โรงเรียนที่สมัครจัดส่งเอกสาร รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย ถึงกลุ่มนิเทศฯ  ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

ติดต่อเรา