ประชาสัมพันธ์การอบรมครูสะเต็มออนไลน์

แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนชุมชน บ้านตาหลังใน สพป.สระแก้วเขต 1 ตามกำหนดเวลา ดังนี้

ประชาสัมพันธ์การอบรมครูสะเต็มออนไลน์ (ครูวิทย์/คณิต/เทคโน โรงเรียนละ 3 คน)

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

  โรงเรียนในโครงการฯ  ปี 2560  จำนวน 10 โรงเรียน

  1. วัดคลองตาสูตรสามัคคี     2. บ้านซับมะนาว
  2. บ้านทัพหลวง                    4. บ้านทุ่งหินโคน
  3. บ้านคลองผักขม                6. บ้านเขาแหลม
  4. บ้านคลองยายอินทร์          8. บ้านวังใหม่
  5. บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง)      10.อนุบาลวัดสระแก้ว

   โรงเรียนในโครงการฯ ปี 2559   จำนวน 10 โรงเรียน

  1. อนุบาลเขาฉกรรจ์                                   2. บ้านคลองน้ำใส
  2. อนุบาลคลองหาด                                   4. ชุมชนบ้านตาหลังใน
  3. อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179             6. บ้านวังบูรพา 
  4. บ้านเขามะกา                                           8. บ้านมหาเจริญ
  5. อนุบาลวังสมบูรณ์                                    10. บ้านคลองสิบสาม

                               กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์และการอบรมฯ ครูสะเต็มศึกษา

                                                  ณ ศูนย์โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

                                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 ที่

          ระดับชั้น

     กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์

            กำหนดการอบรม

  1

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

    28 มีนาคม – 4 พฤษภาคม 2561

       5 – 7 พฤษภาคม 2561

  2

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

    28 มีนาคม – 18 พฤษภาคม 2561

     19 – 21 พฤษภาคม 2561

  3

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

     28 มีนาคม – 25 พฤษภาคม 2561

     26 – 28 พฤษภาคม 2561

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://stemreg.ipst.ac.th/

ติดต่อเรา