การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของ สพฐ. (3 หลักสูตร)

           ด้วย สพฐ. ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3 หลักสูตร ดังนี้  1) หลักสูตร L.T.C.  2) หลักสูตร A.L.T.C.  และ  3) หลักสูตร A.T.C. (ผู้นำ)  ซึ่ง สพฐ.เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเรียมการฝึกอบรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้เบิกจากต้นสังกัด 

         สพป.สระแก้ว เขต 1  จึงแจ้งให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด กรอกใบสมัครพร้อมสำเนาคุณวุฒิทางลูกเสือและเอกสารอื่นๆ ส่งมายัง สพป.สระแก้ว เขต 1  ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561  เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรละ 1 คน ส่งให้ สพฐ.พิจารณาต่อไป  ทั้งนี้ สพฐ. จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางเว็บไซต์สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

        เอกสารแนบท้าย >>> หนังสือนำส่งหลักสูตร L.T.C.  / หลักสูตร A.L.T.C.  / หลักสูตร A.T.C.

ติดต่อเรา