ขออนุเคราะห์ข้อมูลข้าราชการครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการ

         ด้วย สสวท. เปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการแล้ว เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการ ทั้งหมด 3 วิชา ได้แก่ ศึกษานิเทศก์วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการสมัครได้ที่ htts://goo.gl/EFpLPf

ติดต่อ สพป.สก.1