แจ้งทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่จบปีการศึกษา 2560

ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ลิงคฺ์https://goo.gl/UMn5ZZ

ติดต่อเรา