รับมอบเกียรติคุณบัตร

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้รับมอบเกียรติคุณบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ไว้เพื่อแสดงว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาสำหรับผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 9/2561 หน่วยพัฒนากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา