ด่วนที่สุด การติดตามประเด็นปัญบหาที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนทั่วประเทศ กรณีเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 (3 ปีบริบูรณ์)

รายละเอียดดังแนบ 

IMG

IMG_0001

 

ติดต่อเรา