แจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมงานโครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออก และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

         สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออก และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๘ – ๙ เมษายน ๒๕๖๑ จึงขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าว ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

ติดต่อเรา