แจ้งโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2560

แจ้งโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยกรอกข้อมูลแสดงจำนวนและ ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป จำแนกตามระดับชั้น ตังแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ 31 มีนาคม 2561 ในลิงค์https://goo.gl/gyUVwq    ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561

ติดต่อเรา