ประชาสัมพันธ์โครงการ “นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ” ปีที่ 18 ประจำปี 2561

         ด้วย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก “นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ” ปีที่ 18 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เพื่อพัฒนา 7 ทักษะสู่การเป็นพลเมืองดีเพื่อสังคมและส่วนรวม สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www2.nanmeebooks.com/readingclub/

ติดต่อเรา