ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอวังสมบูรณ์ ร่วมเดินทางส่ง ผอ.สุภาพ กันสการ

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอวังสมบูรณ์ทุกท่าน ร่วมเดินทางส่ง ผอ.สุภาพ  กันสการ

ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่ย อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 ออกเดินทางจากโรงเรียนบ้านซับสิงโต เวลา 09.30 น.

ติดต่อเรา