พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

21  มีนาคม  2561  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับ

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2,  ประถมศึกษาปีที่  6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

 

ติดต่อเรา