การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

    แจ้งสถานที่ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)  ระหว่างวันที่ 22 – 25 เมษายน 2561  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี     

      ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติและสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ  ให้กรอกข้อมูลใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาวุฒิบัตรที่ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน) ส่งมายัง สพป.สระแก้ว เขต 1  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561  รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 755 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561>>>> หนังสือนำส่ง  , ใบสมัคร (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

ติดต่อ สพป.สก.1