แจ้งครูเข้ารับการพัฒนา Boot camp

แจ้งครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูแกนนำภาาาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot camp) รุ่นที่ 16-20 ตามรายชื่อดังแนบ รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาและกำหนดการอบรม ทั้งนี้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้แจ้งโรงเรียนให้ทราบแล้วตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 674 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561)

ติดต่อเรา