เชิญประชุมเรื่องทบทวนกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น

ให้คณะกรรมการที่มีรายชื่อตามคำสั่งที่ 95/2561 เรื่องการทบทวน การตรวจสอบ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หรือหลักสูตรสถารศึกษามาใช้เป็นสื่อในการอบรมในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ด้วย

                                                                                                                                                        ศน.ทิพย์วรรณ   สุวรรณ

ติดต่อเรา