ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (สสวท.)

         ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “An Introduction to STEM Education best practices and lesson design #2” เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการใช้กลวิธีการสอนแบบสืบค้นตามแนวทางสะเต็มศึกษาแก่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2561 ณ ห้อง Smart Classroom 1 ชั้น 6 อาคาร 15 ปี สสวท.   

     จึงขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติดังกล่าว สามารถดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ipst.ac.th / โทร.0-2392-4021

 

ติดต่อเรา