การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

แจ้งนางจริญา  อาษาวัง/นางสาวอัญชลี โคตรตา/นางสาวอรวรรณ  พิมพ์พระธรรม ได้รับการประสานงานจาก สพม. เขต 2 กรณีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ หากผู้เข้ารับการพัฒนาประสงค์จะเข้าพักในวันที่  18  มีนาคม 2561 ให้แจ้งที่นางสาวปราณี มงกุฎทอง โทร.0817018210 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 คะ

ติดต่อเรา