ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในอำเภอคลองหาด

ตามที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอำเภอคลองหาด (KlongHat PEER Center) ดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันผลงานนวัตกรรมหรือ Best Practice ที่ประสบความสำเร็จ
ของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ นั้น ทางศูนย์ขอแจ้งให้ครูทุกท่านที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ส่งผลงานด้วยตนเอง ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

ติดต่อเรา