การมอบเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ส่งหนังสือ ที่ ศธ 074153/ว 629 ลววันที่ 6 มีนาคม 2561 แจ้งให้ผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นั้น ขอให้ผู้ได้รับเครื่องราชฯ นำเครื่องราชฯ ชั้นรองในตระกูลเดียวกัน นำส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 เพื่อนำส่งคืน สพฐ. ต่อไป

ติดต่อเรา