ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้ง 1 (1 เมษายน 2561)

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนจัดส่งบัญชีรายละเอียดการนับตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยให้จัดส่งภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561 นั้น ขณะนี้ บางโรงเรียนยังไม่ได้จัดส่งบัญชีรายละเอียด ขอให้ท่านจัดส่งโดยด่วนที่สุด

ติดต่อเรา