สอบกลาง ป.2 ป.4 ป.5

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จัดสอบวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่2 ปีที่4 และปีที่5 ในการนี้นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ได้เป็นเป็นประธานสนามสอบพร้อมต้อนรับและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการคุมสอบ 

————————–ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ———————-

ติดต่อเรา