รายงานการรับสมัครนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการรายงานการรับสมัครนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ดำเนินการรายงานการรับสมัครให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. กรณีไม่มีนักเรียนมาสมัคร ให้รายงานเป็น 0 (กำหนดรับสมัครนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2561)

ติดต่อเรา