ลูกเสือ-เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรม

โครงการอยู่ค่ายพักแรม

ลูกเสือ -เนตรนารี

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ปี่ฆ้องฉลองราชย์

ณ โรงเรียนวนาสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 21 -23 กุมภาพันธ์ 2561

*********

 

ติดต่อเรา