ขอความร่วมมือทุกโรงเรียน รายงานข้อมูลการรับนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 (3 ขวบ) และชั้นอนุบาล

ขอความร่วมมือทุกโรงเรียน รายงานข้อมูลการรับนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 (3 ขวบ) และชั้นอนุบาล 2 ที่เว็บไซต์ระบบรายงานการรับนักเรียน https://admission.bopp-obec.info ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2561 (ที่เมนู ข้อมูลการรับสมัครรายวัน) ซึ่งเป็นช่วงเวลาการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภายในเวลา 18.00 น. ของทุกวัน กรณีไม่มีนักเรียนมาสมัครในช่วงเวลาดังกล่าว ให้รายงานว่ารับนักเรียน เป็น 0 

ติดต่อเรา