ขอเชิญร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาไทยชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ด้วยชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดพัฒนาความรู้ของครูชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จึงประชาสัมพันธ์ให้ครูที่สนใจทราบ

กำหนดการ

ติดต่อเรา