ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วั นที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านหนองหว้าได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และออกเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ติดต่อ สพป.สก.1