การรายงานผลการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561

แจ้งโรงเรียนในสังกัด (ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด) 

ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ศธ 04153/ว3481 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 วันที่ 27 มกราคม 2561  จึงขอความร่วมมือโรงเรียน จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมฯ ตามแบบฟอร์ม ส่งมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทางเมล์ [email protected]  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  >>> แบบรายงานผล

ติดต่อเรา