ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสุขภาวะทางกายจิตใจและจิตสำนึกเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในยุคประเทศไทย

ด้วยสถาบันส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย  จัดโครงการพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิตใจและจิตสำนึก เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในยุคประเทศไทย 4.0

จึงประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

โครงการฯ

ติดต่อเรา