การทดสอบ NT

  กลุ่มงานวัดประเมินผลทางการศึกษา ได้จัดพิมพ์คำสั่งการทดสอบคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (์NT)        และคำสั่งตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ ปีการศึกษา 2560 ขึ้นไว้ใน Remote drive กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนสามารถ Download  ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบตลอดจนโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าสอบการสอบ NT ดูประกาศเลขทึ่นั่งสอบใน Remote drive ได้เช่นกัน

ติดต่อ สพป.สก.1