การสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์

แจ้งโรงเรียนในสังกัด (ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์)   

ด้วย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ จึงแจ้งให้โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรยุวกาชาด /ผู้บำเพ็ญประโยชน์  กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจฯ  และส่งมายัง สพป.สระแก้ว เขต 1  ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  >>>> หนังสือนำส่ง+แบบสำรวจ

ติดต่อเรา