ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

 เอกสารประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กำหนดจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ครุศาสตร์วิจัย 2561/NACE2018 : สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

ติดต่อเรา