(ปรับปรุงข้อมูล) ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา

แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สพฐ.สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา จึงขอให้โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ให้กรอกข้อมูลและสมัครผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 

ติดต่อเรา