การดำเนินการแผนการรับนักเรียน ปี 2561(2)

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอขอบคุณในความร่วมมือของโรงเรียน ที่ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน และขอแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังดำเนินการ รายงานไม่ครบทุกขั้นตอน ดังนี้ 1.โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการจัดชั้นเรียน ห้องเรียน จำนวน 3 โรงเรียน คือ บ้านหนองผูกเต่า บ้านเนินผาสุก บ้านแก่งสะเดา และที่ยังไม่ได้กำหนดแผนการรับนักเรียน 11 โรงเรียน คือ บ้านท่าเกษม บ้านหนองนกกระเรียน บ้านท่ากะบาก บ้านหนองผูกเต่า บ้านเนินผาสุก บ้านห้วยไคร้ บ้านหนองผักหนาม บ้านแก่งสะเดา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 บ้านคลองนางาม บ้านไพรจิตรวิทยา จึงขอความร่วมมือโรงเรียน ดำเนินการ ภายใน 16.30 น. หากมีอุปสรรคในการดำเนินงาน กรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบ 0898830947

ติดต่อเรา